Gebied: Zuid-oost

Megawindturbines in zuidoost? Maar wáár dan?

Onder de misleidende naam bedrijventerrein Amstel III wordt het hele gebied tussen de Arena en Abcoude, zowel de tienduizenden bewoners als de flora en fauna in beschermd natuurgebied De Hoge Dijk, bedreigd door lawaai, slagschaduw, knipperlicht en -voor vogels, vleermuizen en insecten -potentieel dodelijke wiekslag. Daarnaast wordt de Gaasperplas en Gaasperzoom als zoekgebied genoemd. Dat gebied behoort tot hetzelfde Natuurnetwerk Nederland en maakt onderdeel uit van dezelfde ecologische verbindingsstructuur. De installaties staan ingetekend direct naast de woonwijken Reigersbos, Holendrecht, Gein, Nellestein en Driemond en Abcoude. Het aantal is nog onbekend.

 

 

Windenergie, dat is toch juist schone en gezonde energie?

De laatste jaren is volop nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de gezondheidsaspecten van zulke industriële installaties dichtbij de mens en in de natuur. Uit onafhankelijke wetenschappelijke publicaties blijkt dat de enige veilige afstand voor mens en dier minimaal 10x de tiphoogte bedraagt. Dat betekent voor een turbine van 150 meter, een veilige afstand van 1500 meter. Als zo’n turbine dichtbij wateroppervlak ligt, zou je daar zelfs nog eens 50% bij moeten optellen.

Ook de productie van deze machines is niet schoon: in Nigeria bijvoorbeeld, werken duizenden kinderen in giftige mijnbouw om de grondstoffen voor deze turbines te delven.

 

Onze woonwijken bestaan overwegend uit blokken met (middel-)hoogbouw. Ze zijn van matige kwaliteit en vaak slecht geïsoleerd tegen geluid. Er staan nog woningen zonder balkon, laat staan een tuintje. Voor onze frisse lucht zijn we afhankelijk van het openbaar groen, ook al omdat veel bewoners zich geen uitstapje buiten de stad kunnen veroorloven. Wel behoren we tot de buurten met gemiddeld de slechtste fysieke en psychische gezondheid van Nederland, volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam. Lawaai in het algemeen is al bewezen schadelijk voor mens en dier en zowel de WHO als wetenschappers waarschuwen daarnaast expliciet tegen het laagfrequente geluid van deze megaturbines op minder dan 10x de tiphoogte. Leer- en studieprestaties kunnen negatief worden beïnvloed, gedragsstoornissen, concentratieproblemen en overprikkelbaarheid, hart- en vaatziekten, (jeugd-) obesitas: er zijn ondubbelzinnige verbanden aangetoond tussen slaap-en rustgebrek door mega-turbines en de bovengenoemde aandoeningen.

 

Onze zuidooster jeugd scoort volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam gemiddeld opvallend laag op landelijke schooltoetsen, gezien wat er op grond van hun aanleg, talenten en motivatie verwacht mag worden.  Er bestaat overtuigend wetenschappelijk bewijs voor niet alleen de relatie tussen onderpresteren op studiegebied en gebrek aan (nacht-) rust, maar ook bewijs voor de positieve effecten van een toegankelijke rustige en vooral groene en natuurlijke nabije omgeving. De negatieve effecten van het laagfrequente gebrom van de turbines zijn al gemeten bij ongeboren kinderen en baby’s.

 

In deze wijk bestaat al een grote opeenstapeling aan lawaai: we wonen onder een van de drukste vliegknooppunten van Europa. In onze slechtgeïsoleerde woonblokken is het zelden stil: ingeklemd tussen overvolle spoorlijnen, de A2 en A9 én het dubbele knooppunt Holendrecht.

Het mag niet zo zijn dat de zwakste schouders in de stad straks de grootste last moeten dragen. Juist de zich ‘groen’ en ‘links’ noemende partijen zouden zich daar bewust van moeten zijn.

 

 

Schade-claims

Ons stadsdeel heeft ook kernen met koophuizen. In andere delen van Nederland werd gezien dat na plaatsing van turbines, de huizen in waarde daalden, soms met meer dan 20%. Er lopen veel procedures voor schadeclaims, die uiteindelijk wij, de belastingbetalers, moeten ophoesten.

Vanuit de gemeenteraad horen we nu opmerkingen over een eenmalige uitkering van 1300 euro aan een selecte groep bewoners als ‘verzachting van de pijn’. Onze gezondheid en die van onze natuur is echter onbetaalbaar en kan maar één keer vernield worden.

 

In de buurt van onze woonblokken staat al een turbine aan de Ouderkerkerplas. Het gaat om een klein model dat niet meer wordt gebouwd. De geplande turbines in de zoekgebieden staan straks niet alleen veel dichter bij woningen en natuur, ze zijn ook nog eens tweemaal zo hoog en lawaaierig. Bovendien zal het niet bij plaatsing van 1 turbine blijven. Bewoners die tussen beide zoekgebieden wonen, zullen dubbel getroffen worden: Vanuit de Gaasperplas en Gaasperzoom én vanuit De Hoge Dijk/ AMC-gebied. Meer turbines geven straks de hele regio last, tot Abcoude, Ouderkerk, Weesp, mogelijk tot in Amstelveen.

 

Participatie en draagvlak

In zuidoost weten maar weinig mensen van de plannen. Bewoners, scholen of ondernemers weten niet wat ze boven het hoofd hangt. Dat is opvallend in een stadsdeel waar we drie brieven krijgen als de glasbak wordt verplaatst.

 

Van het speciaal onderwijs voor jongeren met een autismespectrumstoornis op het AMC-terrein, het naastgelegen Domus voor mensen met complexe psychiatrische aandoeningen, de HvA, de UvA en examenzalen, afhankelijk van de plaatsing van de turbines zullen veel onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven er last van ondervinden. Ook de golfclub en restaurant De Houten Vier zullen schade lijden door de plaatsing van de turbines.

 

Zuidoost werkt met veel actieve bewoners aan een Masterplan om onder andere gezondheid, veiligheid en onderwijsresultaten te verbeteren. Het zou niet productief zijn en weinig duurzaam om die doelen tegen te werken door industrie met zulke schadelijke effecten. Juist in Amsterdam Zuidoost. Er zijn verstandiger en duurzamer alternatieven op veilige afstand van mens en natuur!

 

 Veel bewoners hebben geen -digitale-lobbynetwerken zoals veel andere bedreigde stadsdelen. Onze contacten verlopen veelal via gebedshuis, buurthuis, treffen rond school of crèche of familiebijeenkomst en die mogelijkheden zijn al een jaar ernstig beperkt. De bibliotheek die velen van ons toegang tot kranten of digitale media biedt, is dicht. Er is geen toegankelijk en transparant participatietraject geweest voor de direct belanghebbenden, laat stáán dat er draagvlak bestaat!

Wij moeten juist nu kunnen vertrouwen op een overheid die voor onze belangen opkomt en wij vragen aan hén om te kiezen voor ons, burgers, en om ons te beschermen.

 

 

 

 

 

Vanuit Zuidoost is een eigen actiegroep op­gericht, Gaasperdam Zegt Nee.

Contactgegevens

Team Zuidoost

  • zuidoost@windalarm.amsterdam
  • Geenwindturbinesinzuidoost
  • Marleen Helleman

 

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Zuid-oost worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten

In de media