NIEUWSBRIEF

Nu het zomerreces voorbij is, komt de gemeentelijke politiek op gang. Het college gaat onder leiding van wethouder Marieke van Doorninck stug door om zonder enig draagvlak windturbines te plaatsen vlak bij onze huizen en in onze waardevolle natuur. In deze nieuwsbrief een overzicht van de ontwikkelingen.

 

Burgerberaad

 

Wethouder Marieke van Doorninck had op 12 september nieuws: Amsterdam gaat een burgerberaad instellen om draagvlak voor het klimaatbeleid te vergroten. De Volkskrant 13 september Honderd willekeurig gekozen burgers gaan vanaf december samen bepalen welke maatregelen de gemeente zou moeten nemen. Addertje onder het gras: over windturbines mag het burgerberaad niks zeggen.

Volgens woordvoerder Joost de Groot van Windalarm is het burgerberaad in principe goed nieuws: "Het is heel mooi dat de burgers mogen meepraten over moeilijke beslissingen die genomen moeten worden, dat zou de gemeente vaker moeten doen. Anderzijds is het natuurlijk onverdedigbaar dat de plannen voor 17 windturbines buiten dit beraad worden gehouden. Die honderd Amsterdamse burgers zouden daar echt niet voor stemmen."

 

Reflectiefase

 

De acties van Windalarm en andere bezorgde inwoners van Amsterdam hebben geleid tot het inlassen van een zogenaamde ‘reflectiefase’. Reflectiefase  De gemeente gaat tussen nu en december het proces evalueren en de plannen beargumenteren door middel van een afwegingskader. Alle belanghebbenden zouden daarbij mogen meepraten.

De regels voor de reflectiefase zijn onduidelijk en chaotisch, en er is geen reden om aan te nemen dat het college zich voortaan democratischer zal opstellen. Dit werd direct de eerste week al bevestigd, toen de gemeente een klankbordgroep wilde instellen met 57 voorstanders, zoals milieuorganisaties en datacenters, en slechts vier tegenstanders. Gelukkig hebben we dat weten te verhinderen.

Windalarm heeft op 15 september bij de gemeenteraad bezwaar Raadsadres reflectiefase tegen de manier waarop de wethouder tot nu toe te werk gaat in de reflectiefase. Wij roepen de gemeenteraad daarbij op om nu eindelijk de discussie over nut en noodzaak te voeren.

 

Milieudefensie en Greenpeace

 

De felste voorvechters van windturbines op land vinden we helaas in de hoek van milieuorganisaties: Milieudefensie en Greenpeace. Zij tonen geen begrip voor schade aan mens, dier en groene omgeving. Ze noemen windturbines in onze omgeving zelfs 'rechtvaardig', ondanks de vele alternatieven die minder schade toebrengen aan mens en milieu. Onnodig onze leefomgeving aantasten noemen wij niet rechtvaardig, maar vernielzuchtig.

Ben je lid van die organisaties? Laat Milieudefensie < mailadres > en Greenpeace < mailadres > weten wat je van hun standpunt denkt. Als je overweegt het lidmaatschap op te zeggen, stuur dan een mail naar relaties@windalarm.org. Wij schrijven een gezamenlijke brief met zoveel mogelijk ondertekenaars.

 

Wordt lid van een politieke partij!

 

De gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2022 zullen cruciaal zijn voor de beslissing over windturbines in Amsterdam. Daarom is het nu tijd om de politieke partijen te laten weten dat de windturbines uit hun programma moeten. Niet iedereen weet dat de meeste partijen intern zeer democratisch zijn: ze luisteren misschien niet naar hun kiezers, maar wel naar hun leden. Die leden beslissen komende herfst over de lokale verkiezingsprogramma's en stellen de kandidatenlijsten vast. Vooral D66, SP en PvdA < D66  SP  PvdA > kunnen wel wat kritische geluiden gebruiken; dus wordt lid van een van deze partijen en bepaal mede hun koers. Windalarm zal de komende tijd de ledenacties coördineren.

 

Uitspraak Raad van State

 

Op 30 juni heeft de Raad van State, de hoogste rechtbank van Nederland, een belangrijke uitspraak gedaan over windparken in Delfzijl en Houten: de afgegeven vergunningen werden ingetrokken. Deze blijken namelijk in strijd te zijn met Europese normen zoals voortkomen uit het arrest van Nevele. De Nederlandse overheid moet nu eerst een betere milieubeoordeling opstellen, en dat kan jaren duren. 

 

De consequenties van deze uitspraak voor Amsterdam zijn nog niet helemaal te overzien, maar zullen aanzienlijk zijn. Volgens de gemeente zelf kan er een eigen milieu-beoordeling (Milieu Effect Rapportage) opgesteld worden, en leidt de uitspraak alleen tot vertraging. Maar uit een zorgvuldige lezing van de uitspraak blijkt volgens experts dat de bescherming van gezondheid en leefomgeving gebaseerd is op mensenrechten en fundamentele grondrechten, die onder andere zijn opgenomen in het Verdrag van Aarhus. Ontoelaatbare en onrechtmatige inbreuken zijn daarop niet toegestaan, zo zullen wij betogen. 

Windalarm laat de juridische consequenties grondig onderzoeken en zal indien noodzakelijk actie ondernemen. Financiële hulp is daarbij nodig link

 

Onderzoek TU Delft

 

Deze zomer is een alarmerend rapport van ICCS verschenen. Tegelijkertijd is Europa geteisterd door extreem weer. De noodzaak voor klimaatmaatregelen blijft hiermee hoog op de agenda staan. Uit onderzoek van de TU Delft < rapport  > blijkt dat de meeste Nederlanders het klimaat belangrijk vinden, maar dat zij wel een eerlijk klimaatbeleid willen. 

Windalarm sluit zich bij deze zienswijze aan. Wij zien dat er in het huidige beleid nog geen sprake van is rechtvaardigheid. Wij willen dat eerst de meest vervuilende industrie aangepakt wordt en dat groene energie op een intelligente manier wordt opgewekt: zonnepanelen op daken, windparken op zee.

 

Geen windturbines in De Ronde Venen

 

Deze zomer ging er een streep door de plannen voor windturbines in het historische Geingebied, aan de zuidgrens van Amsterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen sprak zich op 30 juni uit tegen het plaatsen van windturbines binnen de gemeentegrenzen. Volgens CDA-fractievoorzitter Simone Borgstede is maatschappelijk draagvlak essentieel bij het doorvoeren van de energietransitie: "We moeten zorgden dat mensen van onderaf gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met duurzaamheid."

Lokale activist Anja Rutgers-Van der Loeff is verheugd: "Het is heel goed nieuws dat de politiek uiteindelijk naar de inwoners heeft geluisterd en de windturbines in de Ronde Venen heeft afgeschoten. Het is ook een belangrijk signaal naar de buurgemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, die onverstoorbaar doorgaan met hun plannen." 

 

Inwoners IJmond komen met nieuw beslismodel

 

Bewonersorganisaties rond Tata Steel zetten zich al decennialang in voor een gezondere leef- en werkomgeving. Hierbij worden zij structureel tegengewerkt door politiek en lobby-organisaties, precies zoals hier in Amsterdam gebeurt in het windmolen-dossier.

De omwonenden van de IJmond  willen de overheid nu dwingen een rationele keuze te maken tussen kosten en maten, door middel van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Alle belanghebbenden leveren daarbij data aan en een rekenmodel maakt de afweging welk scenario het best voldoet aan de gezamenlijke wensen. 

 

We danken iedereen die de acties van Windalarm financieel mogelijk maakt! 

Mocht u geen bericht meer willen ontvangen van Windalarm. Klik dan op de link in de footer van dit bericht.

 

Drogredenen

 • In stukken van gemeente, regio en provincie wordt nog steeds gezegd, dat ‘er niet genoeg ruimte is op zee’. Organisaties en partijen achter het klimaatakkoord zoals de S.E.R. verspreiden deze informatie ook nog steeds. Dat klopt echter niet meer. Volgens het PBL is er op de Nederlandse Noordzee ruimte voor 341 TWh (!)  Dat kost dan 10% van het zee-oppervlak, waarbinnen nog ruimte is voor meervoudig gebruik.
  Zie de overheidswebsite: https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/
 • ‘De RES -doelstelling van 35 TWh is nog niet gehaald’.  Tja, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag alleen de cijfers t/m 2019 naar buiten brengen. Alsof er daarna niets meer gebeurd is.
 • “Met alleen zon op land kom je nóg meer in de knoop met het elektriciteitsnetwerk. We zullen moeten combineren met windenergie.” Maar volgens TNO maakt het voor het net (en voor het klimaat!) niet uit of die turbine op land staat of op zee. Voor de burger des te meer: op zee is gezonder en goedkoper. Zie:   www.windalarm.org/tno
 • Windenergie-op-zee zou negatieve ecologische effecten hebben. Dat is inmiddels onderzocht. Het blijkt dat windmolenparken juist positief zijn voor de biodiversiteit en dat tegen een molen op zee de helft minder vogels aan vliegen dan op land . www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens
 • ‘De visserij heeft er last van’. In de huidige windparken mag niet gevist worden. Dat blijken daardoor goede kraamkamers te zijn, waardoor de visstand toeneemt, ook elders in de Noordzee. In nieuwe windparken, met hogere turbines is het mogelijk om tussen de turbines in vis, mosselen en oesters te kweken. Zie het voorlichtingsfilmpje van het ministerie van Economische Zaken en Milieu: www.youtube.com/watch?v=BCJ2JEn-8DU
 • Lokale zelfvoorziening (energieneutraliteit) noemt men ‘opdracht’, maar is een ideaal waar men zelf voor gekozen heeft in een tijd, dat wind-op zee nog duurder was dan op land. 
  Echter, dat was al niet meer het geval bij het tekenen van het klimaatakkoord. 
  Gemeenten mogen uiteraard zelfvoorziening nastreven maar het is niet eerlijk dat dit naar de eigen bevolking wordt verkocht als zijnde een essentiële bijdrage aan de energietransitie.  Het is voor een gemeente, regio en provincie een vrij extreem politiek concept dat ook niet op andere producten wordt toegepast (graan,  computers, auto’s, financiële sector, onderwijs, datacenters). Er lijkt geen maatschappelijke meerwaarde aan vast te zitten buiten een symbool functie, maar gaat wel ten koste van overheidsfinanciën, inwoners en landschap.
 • “Het moet van het Rijk”
  Per 1 juni 2021 is de opdracht aan alle landelijke RES-regio’s gezamenlijk  gehaald en overschreden, 
 • “Als wij niets doen gaat de Provincie ingrijpen”
  In het klimaatakkoord staat dat Provincies alleen mogen optreden wanneer de 35 TWh niet wordt gehaald…..
 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Zuidoost