NIEUWS

Beste omwonenden, ondertekenaars,

Over plaatsing van windturbines in onze stad is veel te doen. Het botenprotest tegen windturbines op het IJmeer haalde eind april het 8 uurjournaal. Maar de plaatsing is nog niet van de baan. 

Er is in de afgelopen weken lokaal, provinciaal en nationaal veel gebeurd, dat gevolgen heeft voor de windturbineplannen van de gemeente Amsterdam. Het slechte nieuws is dat naast de gemeente Amsterdam ook de provincie de RES 1.0 met daarin de zoekgebieden heeft goedgekeurd. Maar er was ook veel goed nieuws.

In het kort:

 • Conflict met de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer omdat de windturbines in de Noorder IJ-plas te dicht bij de nieuwbouw van de 3 gemeenten komen. 
 • Bij de goedkeuring van RES 1.0 is in de provincie unaniem een motie aangenomen om zeer terughoudend te zijn met windturbines in het IJmeer in verband met vogels en het UNESCO werelderfgoed.
 • Urgenda pleit om zeer terughoudend te zijn met het plaatsen van windturbines op land. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om (eindelijk) onderzoek te doen naar effecten van windturbinegeluid op de gezondheid.
 • Het grootste nieuws is de uitspraak van de Raad van State, die de Nederlandse geluidsnormen naar het rijk der fabelen verwijst. Echter, de uitspraak laat wel ruimte voor lokale afwegingskaders.  Amsterdam gaat hiervan gebruik maken, maar moet dat afwegingskader en normen “goed motiveren”.

Hieronder een uitgebreidere toelichting:

Conflict

De gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer vinden dat Amsterdam onvoldoende heeft afgestemd over de plaatsing van windturbines in de Noorder IJ-plas, waardoor woningbouw van de 3 gemeenten te dicht bij de windturbines komt. In een brief aan de provincie en Amsterdam hebben de 3 gemeenten hun ongenoegen laten blijken. Amsterdam stelt dat het plan al 10 jaar bestaat, dus nog voorafgaand aan de RES.

RES 1.0 aangenomen door de gemeenteraad

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 27 mei de RES 1.0 aangenomen. Hierin zijn alle zoekgebieden overgenomen. Deze zoekgebieden kunt u vinden op: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/kaart-windzoekgebieden/

Voordat initiatiefnemers van windturbines aan de slag gaan, wordt een reflectiefase uitgevoerd. Details zijn nog onduidelijk, maar we begrijpen dat de gemeente met belanghebbenden wil werken aan een afwegingskader voor het plaatsen van windturbines. Meepraten over criteria te stellen aan windturbines in een zoekgebied. Vooral over gezondheid, natuur en ruimtelijke voorkeuren. Het is nog onduidelijk hoe deze gesprekken kunnen leiden tot een afwegingskader. Ook is onduidelijk of “nee, die windturbines kunnen er niet komen” een mogelijke uitkomst is.

Pas na de reflectiefase kunnen initiatiefnemers van windenergieprojecten zich bij de gemeente melden om een plan te ontwikkelen.

Provincie Noord-Holland

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 5 juli de RES 1.0 aangenomen.

Positief is dat een motie unaniem is aangenomen om terughoudend te zijn bij de uitwerking van de plannen voor het IJmeer, vanwege de rol van Vuurtoreneiland in de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed) en het belang van het rust- en foerageergebied voor vogels. De motie is ingediend door Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66 en Denk; een opvallende combinatie.

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100375981

Tweede Kamer

Op 15 juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden. De motie is ingediend door VVD en SP.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600

Urgenda

Klimaatactiegroep Urgenda heeft op 24 juni haar visie gepresenteerd om 100% CO2-reductie in 2030 te bereiken (rapport “Van kolen tot Parijs”). De meeste reductie wordt bereikt door nieuwe zonnepanelen en energiebesparing. Het is opvallend en positief dat Urgenda in het rapport stelt dat er niet veel extra windturbines op land en zonneweides nodig zijn.

"Samen met windenergie die er al staat of al is toegezegd en bestaande grote zonnevelden, hoeft er niet veel meer aan grootschalig zon en wind toegevoegd te worden. Het kan veel creatiever en zonder vele mensen tegen de energietransitie in het harnas te jagen. Ook zonder houtige biomassa en zonder kernenergie." aldus het rapport van Urgenda.

Meer informatie op https://res.urgenda.nl/

Raad van State

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een procedure over een windpark in Delfzijl. Kort samengevat:

 • de huidige Nederlandse windturbineregels (over geluid, slagschaduw en veiligheid) zijn in strijd met Europese regelgeving omdat een milieubeoordeling had moet worden gemaakt;
 • de Nederlandse regering moet nu alsnog een milieubeoordeling maken;
 • gemeentes mogen de bestaande regels nu niet toepassen;
 • wel mogen gemeentes - in afwachting van de milieubeoordeling - eigen normen voor windturbines ontwerpen; die regels moeten goed worden gemotiveerd.

De juridische werkgroep van Windalarm onderzoekt wat deze uitspraak betekent voor de Amsterdamse windturbineplannen.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen/

Amsterdam breed

De gebieden Noorder IJ-plas (NIJP) en Cornelis Douwes zijn al in de Windvisie 2012 aangewezen als zoekgebieden en vallen buiten de reflectiefase. Op maandag 5 juli is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, georganiseerd door de windcoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie. Ondanks de uitspraak van de Raad van State heeft wethouder van Doorninck besloten het plaatsingstraject voort te zetten en gebruik te maken van de mogelijkheid om eigen normen te formuleren. De geluidsnormen zelf komen pas ter sprake bij de vergunningaanvraag, nadat de gemeenteraad het participatieplan van de windcoöperaties heeft goedgekeurd. NIJP is waarschijnlijk een voorbode voor wat elders komen gaat.

Gezondheidsonderzoek

Mede dankzij een bijdrage van donateurs is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de gezondheidsaspecten van windturbines. Sympathisanten van Windalarm hebben het nog ontbrekende bedrag bijeengebracht. Waarvoor enorme dank! Zodra er iets te melden is over de uitkomsten brengen we u op de hoogte. Voor het kabinet is dit onderzoek relevant omdat de regering nieuwe normen moet bepalen. Niet uitgesloten is dat het onderzoek, dat op initiatief van burgers wordt uitgevoerd, hierbij een rol gaat spelen.

SP tegen verdere uitbreiding van wind op land

De landelijke SP heeft zich onlangs als eerste progressieve partij scherp tegen extra windturbines op land uitgesproken. Een politieke doorbraak. Wind op land past volgens de SP niet langer in het concept van “klimaatrechtvaardigheid”. Er zijn inmiddels voldoende alternatieven zoals zonnepanelen op dak en wind op zee. Als Windalarm zijn we druk bezig ook andere landelijke partijen te overtuigen dat extra wind-op-land niet meer nodig is.

Gemeenteraadsverkiezingen  

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen. De politieke partijen schrijven momenteel hun verkiezingsprogramma’s. Daarom is het nu het uitgelezen moment om politieke partijen ervan te overtuigen dat meer wind-op-land schadelijk is voor de gezondheid en een bedreiging van de leefomgeving. Daarom gaan we de programmacommissies van politieke partijen benaderen namens partijleden. Bent u lid van een politieke partij? Mogen we namens u uw partij benaderen? Laat het ons weten. Stuur ons een email met de naam van uw partij.

Conclusie

Natuurlijk is het teleurstellend dat de zoekgebieden in Amsterdam niet zijn geschrapt. Maar er zijn de afgelopen weken wel krachtige signalen afgegeven. We blijven waakzaam, ook omdat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad gaat beginnen. Weet welk vakje je rood maakt, zal onze boodschap zijn.

We hebben hard gewerkt, naast drukke banen en bezigheden. We kunnen hulp goed gebruiken bij het druk uitoefenen op de besluitvorming, zowel voor als achter de schermen! Ons valt op dat bewoners in Geuzenveld en Slotermeer nog niet erg verontrust lijken te zijn van (nog meer) windturbines in het havengebied. En dat jonge mensen zich vooral voelen aangesproken door de klimaatproblematiek en windturbines als een noodzakelijk gegeven zien, terwijl er alternatieven zijn die niet schadelijk zijn voor gezondheid, recreatie en natuur. 

Meehelpen, meedenken en meedoen? Neem dan contact op via relaties@windalarm.org

We danken iedereen die de acties van Windalarm financieel mogelijk maakt! Mocht u nog een bijdrage willen doen dan kan dat via deze link.

 

Dit is het overzicht van de zoekgebieden van de gemeenten voor zover nu bekend. Aangegeven is een strook van 1500 m rond die zoekgebieden waar ernstige geluidsoverlast en slagschaduw zal kunnen optreden. Duidelijk wordt dat een groot deel van Zuidoost ernstige overlast gaat ondervinden als de plannen van Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel worden uitgevoerd. Geluidsoverlast leidt tot slaapproblemen, stress, vermoeidheid en concentratieproblemen. Dat kan leiden tot ziekte (niet kunnen werken), meer klachten zeker in geval van overgewicht en diabetes, hart- en vaatproblematiek. Bij kinderen kan achterstand ontstaan in de ontwikkeling. 
Daarnaast verliest Zuidoost belangrijke natuur- en recreatiegebieden voor de bewoners: het Diemerbos, de Gaasperplas, de Hoge Dijk, de Ouderkerkerplas. Thuis en buiten verdwijnt de rust: lekker buiten spelen, zwemmen of barbecueën aan de rand van de plas, zal nooit meer hetzelfde zijn.
Iedereen wil deze aarde op een goede manier doorgeven aan zijn kinderen. Daarom is het belangrijk dat we steeds meer groene energie gaan opwekken. Dat moet wel op de juiste manier gebeuren en op de goede plekken. Zuidoost is géén goede plek voor megawindmolens: de gezondheid van de bewoners staat op het spel. De gemeente Amsterdam gaat uit van 350 meter afstand tussen windturbine en woningen, terwijl 1500 meter een verantwoorde afstand is. De gemeente verzwijgt de gevolgen van megawindturbines voor omwonenden: geluidsoverlast, slagschaduw, aantasting van de gezondheid, laat staan dat een groot deel van Zuidoost hinder zal kunnen ondervinden. 

Drogredenen

 • In stukken van gemeente, regio en provincie wordt nog steeds gezegd, dat ‘er niet genoeg ruimte is op zee’. Organisaties en partijen achter het klimaatakkoord zoals de S.E.R. verspreiden deze informatie ook nog steeds. Dat klopt echter niet meer. Volgens het PBL is er op de Nederlandse Noordzee ruimte voor 341 TWh (!)  Dat kost dan 10% van het zee-oppervlak, waarbinnen nog ruimte is voor meervoudig gebruik.
  Zie de overheidswebsite: https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/
 • ‘De RES -doelstelling van 35 TWh is nog niet gehaald’.  Tja, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag alleen de cijfers t/m 2019 naar buiten brengen. Alsof er daarna niets meer gebeurd is.
 • “Met alleen zon op land kom je nóg meer in de knoop met het elektriciteitsnetwerk. We zullen moeten combineren met windenergie.” Maar volgens TNO maakt het voor het net (en voor het klimaat!) niet uit of die turbine op land staat of op zee. Voor de burger des te meer: op zee is gezonder en goedkoper. Zie:   www.windalarm.org/tno
 • Windenergie-op-zee zou negatieve ecologische effecten hebben. Dat is inmiddels onderzocht. Het blijkt dat windmolenparken juist positief zijn voor de biodiversiteit en dat tegen een molen op zee de helft minder vogels aan vliegen dan op land . www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens
 • ‘De visserij heeft er last van’. In de huidige windparken mag niet gevist worden. Dat blijken daardoor goede kraamkamers te zijn, waardoor de visstand toeneemt, ook elders in de Noordzee. In nieuwe windparken, met hogere turbines is het mogelijk om tussen de turbines in vis, mosselen en oesters te kweken. Zie het voorlichtingsfilmpje van het ministerie van Economische Zaken en Milieu: www.youtube.com/watch?v=BCJ2JEn-8DU
 • Lokale zelfvoorziening (energieneutraliteit) noemt men ‘opdracht’, maar is een ideaal waar men zelf voor gekozen heeft in een tijd, dat wind-op zee nog duurder was dan op land. 
  Echter, dat was al niet meer het geval bij het tekenen van het klimaatakkoord. 
  Gemeenten mogen uiteraard zelfvoorziening nastreven maar het is niet eerlijk dat dit naar de eigen bevolking wordt verkocht als zijnde een essentiële bijdrage aan de energietransitie.  Het is voor een gemeente, regio en provincie een vrij extreem politiek concept dat ook niet op andere producten wordt toegepast (graan,  computers, auto’s, financiële sector, onderwijs, datacenters). Er lijkt geen maatschappelijke meerwaarde aan vast te zitten buiten een symbool functie, maar gaat wel ten koste van overheidsfinanciën, inwoners en landschap.
 • “Het moet van het Rijk”
  Per 1 juni 2021 is de opdracht aan alle landelijke RES-regio’s gezamenlijk  gehaald en overschreden, 
 • “Als wij niets doen gaat de Provincie ingrijpen”
  In het klimaatakkoord staat dat Provincies alleen mogen optreden wanneer de 35 TWh niet wordt gehaald…..
 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Zuidoost